همیار پزشکی مدیکال بازار       09124946733 -  33790906 - 021 
استفاده از تخته جا به جایی برای انتقال معلولین